fbpx

ยิ่งได้เห็น ยิ่งกระตุ้นการทำงานสมอง

“การมองเห็น” เป็นประสาทสัมผัสสำคัญที่จะนำข้อมูลมากมายเข้าสู่สมองเพื่อประมวลผล และสอนให้เราได้เรียนรู้สิ่งรอบตัว ซึ่งโดยทั่วไป สิ่งที่คนเราเรียนรู้ส่วนใหญ่ (มากถึง 80%) ก็เกิดจากการเรียนรู้ผ่านดวงตาทั้งสิ้น

เพราะการมองเห็นภาพแต่ละภาพนั้น ไม่ใช่แค่การมองเปล่าๆ แต่ภาพที่เห็นนั้นจะกระตุ้นสมองให้ทำงาน เพื่อวิเคราะห์ จดจำ สร้างฐานความรู้ และต่อยอดไปสู่การประสานการทำงานของสายตากับร่างกายส่วนอื่นๆต่อไป ซึ่งจากศึกษาการทำงานของดวงตาและสมองที่ผ่านมาพบว่า…

ในการรับข้อมูลจากภาพที่เด็กๆมองเห็นนั้น สมองจะถูกกระตุ้นให้ทำงานเป็นบริเวณกว้าง คิดเป็นพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของสมองทั้งหมดเชียวนะคะ และจากการที่ดวงตาและสมองนั้นจะทำงานคู่กันอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดพัฒนาการ 2 ด้าน ดังนี้ค่ะ

1. เกิดการรับรู้ข้อมูลและการเรียนรู้ที่ได้จากการมองเห็น มีดังนี้

•   รับรู้ความหมายของภาพที่เห็น
ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ให้เรารู้จักชื่อของสิ่งต่างๆ สร้างฐานคำศัพท์ รวมไปถึงการเรียนรู้รายละเอียด ความหมาย และประโยชน์ของสิ่งทีเห็น

•   แยกแยะความแตกต่างระหว่างสิ่งต่างๆ
การสังเกตรายละเอียดปลีกย่อยที่ต่างกัน แยกความแตกต่างของสิ่งของ ตัวอักษร รูปภาพ และแผนภาพ เพื่อการเปรียบเทียบและขยายผลการเรียนรู้

•   แยกแยะวัตถุออกจากพื้นหลัง
มองหาและแยกข้อมูลส่วนที่ต้องการออกจากภาพที่มองเห็นทั้งหมด

•   สร้างความจำจากภาพที่เห็น
ภาพที่เห็นจะถูกบันทึกเป็นความทรงจำ ส่งผลให้เรารู้จักจดจำสิ่งของ สถานที่ เหตุการณ์ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ จนกลายเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญของสมอง

การมองเห็นทำให้เกิดการประสานของสายตาและร่างกาย เกิดการสร้างทักษะในเรื่องต่างๆ ดังนี้

•   ประสานการทำงานของสายตาและกล้ามเนื้อ
การประสานทักษะการทำงานของสายตาและกล้ามเนื้อมีความสำคัญในการทำงานต่างๆ โดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยความละเอียด ปราณีต และความแม่นยำ เช่น การทำงานศิลปะ งานประดิษฐ์ และการเขียนหนังสือ

•   รับรู้ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว
ข้อมูลที่ได้จากการมองเห็นจะช่วยให้เรารับรู้ระยะทางใกล้ไกล และทิศทางของสิ่งต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กับร่างกายของเราอย่างไร

ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่า การมองเห็นภาพ 1 ภาพนั้นเป็นที่มาของการเรียนรู้ได้มากมาย เมื่อมีการเชื่อมโยงการทำงานของดวงตาที่รับภาพ และการประมวลผลของสมองจากหลายบริเวณเข้าด้วยกัน เพื่อนำรายละเอียดของภาพที่เห็นมาวิเคราะห์ออกเป็นข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลความรู้ และเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นเข้ากับการทำงานของร่างกายส่วนอื่นๆ เพื่อสร้างเป็นทักษะการทำงานต่างๆต่อไป

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ