fbpx

เมื่อการมองเห็นคือสุดยอดของการเรียนรู้

เมื่อการมองเห็นคือสุดยอดของการเรียนรู้

การที่ลูกสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพเป็นสิ่งที่แม่ทุกคนปรารถนา คุณแม่อย่างเราๆ จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้แน่ใจว่าลูกน้อยจะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ การเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นผ่านการรับรู้จากประสาทสัมผัสที่มีทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรู้รส และการสัมผัส ซึ่งการมองเห็นเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ เมื่อเทียบกับประสาทสัมผัสด้านอื่นๆ

 การมองเห็น…ประตูสู่การเรียนรู้ในทุกช่วงวัย

วัยทารก
การใช้สายตาในการมองนับเป็นพัฒนาการด้านแรกๆ ที่ใช้ในการเริ่มเรียนรู้โลกใบใหม่ เมื่อเทียบกับพัฒนาการด้านอื่น เช่น การใช้มือหยิบจับ การทรงตัว การเคลื่อนไหว หากเด็กวัยนี้มีปัญหาในเรื่องการมองเห็น จะส่งผลให้พัฒนาการในด้านอื่นๆ ล่าช้าหรือหยุดชะงักไปด้วย
วัยก่อนเรียน
ช่วงที่ความสามารถในการมองเห็นจะถูกพัฒนาจากวัยทารกเพื่อรอรับประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น การมองเห็นเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงการทำงานของสายตา มือและร่างกายให้สัมพันธ์กัน ความสามารถในการมองเห็นถูกใช้ในการฝึกอ่านเขียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวัยเรียน
วัยเรียน
การเรียนรู้ผ่านการมองเห็นนับเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดโดยมีสัดส่วนสูงถึง 80% เมื่อเทียบกับการเรียนรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสอื่นๆ กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในวัยนี้ต้องพึ่งพาสายตาเป็นหลัก เช่น การมองกระดาน การอ่านหนังสือ การเขียน การใช้คอมพิวเตอร์หาข้อมูล รวมไปถึงกิจกรรมและการเล่นกีฬาอื่นๆ ประสิทธิภาพในการมองเห็นจึงมีผลต่อผลการเรียน เด็กที่มีปัญหาในการมองเห็น จะส่งผลให้การเรียนรู้ถูกจำกัด พัฒนาการไม่ดีเท่าที่ควร

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ