fbpx

วิธีส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้และอารมณ์สำหรับลูกวัย 6-12 ปี

วิธีส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้และอารมณ์สำหรับลูกวัย 6-12 ปี

ลูกในวัย 6-12 ปี เป็นช่วงวัยเรียน ที่ลูกเริ่มมีอิสระออกห่างจากพ่อแม่ คุณพ่อคุณแม่อาจคิดว่าลูกโตแล้วสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือเรียนรู้เรื่องต่างๆ จากโรงเรียนได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วลูกยังคงต้องได้รับความช่วยเหลือในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ จากพ่อแม่อยู่นะคะ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการของลูกในด้านต่างๆ และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการของลูกให้สอดคล้องกับวัยดังนี้

ด้านความคิดและการเรียนรู้

•   ฝึกให้ลูกมีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกในเรื่องต่างๆ ไม่ควรคิดว่าลูกยังเด็ก คิดไม่เป็น หรือคุยเรื่องปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน และให้ลูกเสนอความคิดช่วยกันแก้ปัญหานั้นๆ

•   ฝึกให้ลูกมีวินัย ตั้งแต่ในบ้าน เช่น มีการกำหนด กฎ กติกา ของครอบครัวที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เช่น การเก็บข้าวของหรือของเล่นเข้าที่ให้เป็นระเบียบ การช่วยพ่อแม่เก็บโต๊ะอาหารหรือล้างจาน เป็นต้น

•   ฝึกให้ลูกเคารพกฎกติกาของสังคม โดยคุณพ่อคุณแม่ทำเป็นตัวอย่างและชักชวนลูกทำ เช่น การทิ้งขยะให้เป็นที่ การข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือการใช้สะพานลอย เป็นต้น

•   ส่งเสริมให้ลูกอ่านหนังสือ ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

ด้านสังคมและอารมณ์

•   ฝึกให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์ และการแสดงออกที่เหมาะสม เช่น เวลาลูกโกรธ หรือหงุดหงิด คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนลูกให้ควบคุมอารมณ์และใจเย็นสงบขึ้น ด้วยวิธีการพูดคุยและอธิบายด้วยเหตุผล

•   ส่งเสริมทักษะทางสังคม โดยให้ลูกได้เล่นกับเพื่อนนอกบ้าน หรือพบปะเพื่อนบ้าน และสอนลูกเรื่องมารยาททางสังคม เช่น การเคารพผู้ใหญ่ มารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกัน ไม่พูดขณะเคี้ยวข้าว ปิดปากเมื่อไอหรือจาม เป็นต้น

•   ฝึกให้ลูกรู้จักรับผิดชอบงานส่วนรวม เช่น งานบ้าน การทำความสะอาดห้องเรียน งานกลุ่มที่โรงเรียน

•   ส่งเสริมให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง โดยคุณพ่อคุณแม่คอยให้คำชี้แนะหรือให้กำลังใจ

การอบรมเลี้ยงดูลูกถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะ คุณพ่อคุณแม่สามารถปรับวิธีให้เหมาะสมกับธรรมชาติของลูก เพราะเด็กแต่ละคนที่เกิดมามีความแตกต่างกันตามปัจจัยแวดล้อม หากคุณพ่อคุณแม่สังเกตและเอาใจใส่ดูแลก็จะสามารถเลี้ยงดูอบรมลูกให้เก่งและดีได้ค่ะ

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ