fbpx

สอนลูกให้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

เด็กที่มีทักษะสังคมดี มีมารยาท รู้จักเข้าหาคนอื่นอย่างเหมาะสม ไปไหนก็จะมีแต่คนรักใคร่เอ็นดู คุณแม่สามารถสร้างทักษะสังคม และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Social and Interpersonal Skill) ให้กับลูกน้อยได้ตั้งแต่เล็กๆ ด้วยวิธีต่อไปนี้
1. เปิดโอกาสให้ลูกสร้างสัมพันธ์กับคนอื่น
ควรส่งเสริมให้ลูกได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน หรือบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ผ่านการเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย ภายใต้การดูแล และคำแนะนำของพ่อแม่
2. เป็นแบบอย่างให้ลูกดู
การฝึกทักษะสังคมที่ง่ายที่สุดเริ่มต้นจากการเลียนแบบคนในครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นให้ลูกเห็น เช่น การมีสีหน้ายิ้มแย้ม พูดจาไพเราะ การยกมือไหว้ผู้ใหญ่ ทักทายเพื่อนอย่างเหมาะสม
3. ฝึกทักษะสังคมที่จำเป็นต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ทักษะสำคัญดังต่อไปนี้ ไม่ใช่พฤติกรรมที่ได้จากตำรา แต่เป็นความรู้สึกที่พ่อแม่ต้องปลูกฝังในจิตใจเด็กผ่านประสบการณ์ต่างๆ ได้แก่
1) การเข้าใจความรู้สึก (Empathy) การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ควรฝึกให้ลูกรู้จักเดาความรู้สึกของอีกฝ่ายว่าเป็นอย่างไรในแต่ละสถานการณ์ อาจจะตั้งคำถามย้อนกลับให้ลูกคิดว่า “สมมุติเป็นหนูเจอแบบเค้า หนูจะรู้สึกอย่างไร”
2) แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม (Sympathy) เมื่อลูกเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่าย (Empathy) แล้ว สิ่งที่ตามมาคือควรปฏิบัติต่อเค้าอย่างไร เช่น แสดงความเห็นใจเมื่อเห็นเพื่อนเสียใจ หรือแสดงความดีใจเมื่อเห็นเพื่อนมีความสุข
3) การแบ่งปัน ฝึกให้ลูกรู้จักเป็นคนให้ มีน้ำใจ เสียสละ จากสิ่งง่ายๆ ที่เด็กทำได้ เช่น การแบ่งให้เพื่อนเล่น หรือการแบ่งขนม
4) การทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกให้ลูกกล้าแสดงความเห็น และรับฟังความเห็นผู้อื่น โดยอาจฝึกได้จากการเล่น หรือทำกิจกรรมที่เป็นทีม
5) การเคารพกฎกติกา สอนให้ลูกรู้จักทำตามกติกา ยอมรับความพ่ายแพ้ ไม่ละเมิดกฏหรือโกง
4. ฝึกฝนทั้งนอกบ้านและในบ้าน
ไม่ควรให้เด็กคิดว่ามารยาทที่ดีควรทำเฉพาะต่อหน้าคนนอกครอบครัว แต่ควรฝึกให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่ดีตั้งแต่ในบ้านเช่นกัน เช่น ไม่อนุญาตให้เด็กพูดหยาบคายหรือก้าวร้าวกับคนในบ้าน

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ