พัฒนาการด้านสายตา สมอง และร่างกาย ของเด็กแรกเกิด - 6 เดือน

ทารกแต่ละช่วงวัยมีระดับพัฒนาการแตกต่างกันเป็นอย่างมาก เพราะเด็กทารกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาทั้งด้านร่างกาย สมอง และประสาทสัมผัส

สมองของทารกแรกเกิดมีเซลล์ประสาทจำนวนกว่า 1,000 ล้านเซลล์ ที่เจริญเติบโตยังไม่สมบูรณ์ และจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นผ่านการเรียนรู้จากประสาทสัมผัสต่างๆ ทั้งการได้ยิน ได้กลิ่น การลิ้มรส สัมผัส และที่สำคัญที่สุด คือ "การมองเห็น"

 ดังนั้น พัฒนาการของเด็กแรกเกิดทั้งด้านร่างกาย สมอง และประสาทสัมผัสโดยเฉพาะการมองเห็นควรได้รับการส่งเสริมไปพร้อมๆ กันทุกด้าน